Rad sa adolescentima u Savetovalištu za mlade CMZ Vršac

Program fokusiran na adolescente (učenike viših razreda osnovnih škola i učenike srednjih škola) u Vršcu, sa ciljem da podigne svest o značaju brige o mentalnom zdravlju, kao i da ohrabri mlade da uzmu učešća u dijalogu na tu temu, kao ravnopravni učesnici, ili kao tražioci pomoći. Ideja je da mladi ljudi u određenim segmentima budu ko-autori programa.

Program podrazumeva:

• website sa mogućnošću online komunikacije

• psihoedukativne/terapijske grupe i radionice

• medijsko-socijalnu kampanju

• peer support angažmane (ovo bi podrazumevalo učešće svih mladih zainteresovanih za angažman u vidu pružanja podrške vršnjacima, podrška od strane adolescenata koji su prevazišli neke problem ovog doba, kao i učešće javnih ličnosti u tribinama na aktuelne teme)

Tim je otvoren za saradnju sa svim zainteresovanim institucijama i organizacijama.

Cilj programa je pre svega adekvatno informisanje mladih o svim pitanjima i aspektima brige o mentalnom zdravlju (počev od same definicije “mentalnog zdravlja”, njegovog značaja u životu pojedinca i društva, kao i načina da se isto očuva i unapređuje), pomoć i podrška u prolasku kroz ovaj izazovni period života kroz psihoedukativne radionice i terapijske grupe, gde bi se razmenjivala iskustva i podržavali i uvežbavali funkcionalni mehanizmi prevazilaženja tekućih izazova (na grupnom i individualnom planu), i, ništa manje važan rad na prevazilaženju stigme vezane za probleme u okviru mentalnog zdravlja.

Tim veruje da je priča o mentalnom zdravlju svakako prvi korak u destigmatizaciji na ovom, čini se, nikad važnijem polju života, a smatramo da rad na ovoj značajnoj temi ima posebnu težinu kada se realizuje u adolescenciji, dobu generalizovano pojačane vulnerabilnosti.

Mentalno zdravlje, baš kao i fizičko, važno je za mlade ljude jer utiče na mnogobrojne aspekte njihovog života. Uključuje subjektivni osećaj mladog čoveka o tome kako on sebe doživljava i prihvata, kako savladava stres u porodičnom, školskom i vršnjačkom okruženju, kako se odnosi prema drugim ljudima i kako strukturiše odnose sa njima. Ovo doba obeleženo je mnogim izazovima, kao i pritiskom pred kojim se čovek sa malo, ili nimalo iskustva, teško snalazi.

Кao najčešći problemi u tom razdoblju javljaju se emocionalne poteškoće u vidu anksioznosti, straha, promena raspoloženja, teškoća prilagođavanja, poremećaja ponašanja, kao i eksperimentisanja sa sredstvima zavisnosti. Veliki broj intervencija u radu sa mladima usmerava se uglavnom ka podizanju informisanosti o zdravstvenim i zakonskim posledicama konzumiranja psihoaktivnih supstanci, kao i razvijanju kritičnijeg stava i preveniranju posledica.

Osim na ovom značajnom i nezaobilaznom pitanju, planira se rad na razvijanju volje i sposobnosti za odupiranje negativnom pritisku vršnjačke grupe (uz definisanje istih pre svega), rad na podizanju nivoa samopouzdanja, samopoštovanja, podizanju motivacije za učenjem, organizaciji slobodnog vremena, prilagođavanju novonastalim okolnostima i, kroz sve navedeno, mogućoj prevenciji nastanka mentalnih poremećaja.

 

x

Takođe pogledajte

Profesor Stojanović iz Vršca jedan od pet najboljih stranih učitelja u Rusiji

U okviru Međunarodne izložbe „Forum Rusija“, koja se održava u Moskvi, na velikoj svečanosti održanoj ...