JKP Drugi oktobar organizovano vodom snabdeva građane Vršca duže od 50 godina

JKP „Drugi oktobar” vrši organizovano vodosnabdevanje grada Vršca preko 50 godina, a poslednjih 10 godina vrši i vodosnabdevanje u 22 naseljena mesta.

U sastav vodovodnih sistema kojima preduzeće upravlja i vrši njihovo održavanje, spada 22 izvorišta podzemnih voda, preko 300 km osnovne vodovodne mreže i 12 kontrarezervoara od kojih se 5 nalazi u Vršcu.

Godišnje se eksploatiše oko 5 miliona kubika podzemne vode od čega se najveća količina zahvata na izvorištu Pavliš preko 17 reversnih bunara, dubine od oko 100 m.
Prisustvo amonijaka i mangana koje prekoračuje maksimalnu dozvoljenu koncentraciju otklonjeno je izgradnjom fabrike za preradu vode za piće.
Organizovano vodosnabdevanje Vršca u protekle 3,5 decenije obavlja se bez restrikcija.U okviru preduzeća formirano je i kontrolno telo za overavanje vodomera koje je 2008. godine ovlašćeno od strane Ministarstva privrede i akreditovano.

Sektor Vodovod i kanalizacija se sastoji iz tri službe:
– Proizvodnja i prerada vode za piće (eksploatacija podzemnih voda i prerada vode za piće – izvorišta podzemnih voda i PPV)
– Vodovod (distribucija vode i održavanje gradskog i seoskih vodovodnih sistema)
– Kanalizacija (sakupljanje, distribucija i prerada otpadnih voda – sistemi javne kanalizacije i PPOV)

Osnovna delatnost kojom se bavi Sektor Vodovod i kanalizacija su:
– Eksploatacija podzemne vode
– Prerada sirove podzemne vode do kvaliteta vode za piće
– Distribucija vode za piće sistemima javnih vodovoda
– Sakupljanje i distribucija otpadnih voda sistemom sanitarne kanalizacije
– Prerada otpadnih voda
– Kompletno održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema (svih objekata vodovodnog i kanalizacionog sistema sa pripadajućom opremom).

Za navedene aktivnosti, Preduzeće poseduje licencu – Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, br. 325-00-529/2018-07, od 11. septembra 2018. godine, sa rokom važnosti od pet godina, tj. do 11. septembra 2023. godine. U septembru 2023. godine, podnet je zahtev za izdavanje nove licence.

Služba proizvodnje i prerade vode za piće i Služba VodovodRad ovih službi obuhvata delatnost vodosnabdevanja, u okviru koje se vrši snabdevanje pijaćom vodom svih kategorija potrošača – domaćinstava, privrede i javnih ustanova, i to u: gradu Vršcu, 21 seoskom naselju (Pavliš, Jablanka, Markovac, Gudurica, Veliko Središte, Malo Središte, Mali Žam, Vatin, Sočica, Vojvodinci, Vlajkovac, Ritiševo, Izbište, Potporanj, Parta, Zagajica, Šušara, Orešac, Mesić, Kuštilj i Uljma) i 2 vikend naselja (Dumbrava i Široko Bilo).

U toku 2023. godine od značajnijih radova izdvajaju se: – Završena je ugradnja modula za daljinsko očitavanje vode u naseljenom mestu Uljma – Završena je izrada projektne dokumentacije visinskog rezervoara na Guduričkom putu – Urađena je projektna dokumentacija za izgradnju fotonaponske elektrane na zemlji za Postrojenje za preradu vode za piće u Pavlišu – Započeta je izrada tehničke dokumentacije za izradu novih istražno eksploatacionih bunara u naseljenim mestima Šušara i bunara na Belocrkvanskom putu – Završetak tehničke dokumentacije za proširenje vodovodne mreže u naselju Široko Bilo – Završena je projektna dokumentacija za zamenu hidro-mašinske i elektro opreme na rezervoarima R-2, R-3, R-4 i R-5 u gradu Vršcu.

U okviru sistema vodosnabdevanja u 2024. godini, planira se: ➢ Rekonstrukcija magistralnog cevovoda LG Ø400 Pavliš – Vršac (I faza) ➢ Izrada mernih mesta na sistemu vodosnabdevanja grada Vršca ➢ Zamena hidromašinske i elektro opreme rezervoara II, III i IV visinske zone u gradu Vršcu ➢ Zamena ograde na rezervoarima I visinske zone u gradu Vršcu ➢ Bušenje novog istražno eksploatacionog bunara u naseljenom mestu Šušara i na Belocrkvanskom putu ➢ Opremanje istražno eksploatacionih bunara u naseljenim mestima Veliko Središte i Orešac ➢ Zamena vodomera i ugradnja modula za daljinsko očitavanje vode u naseljenom mestu Jablanka ➢ Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne mreže u okviru izvorišta podzemnih voda “Pavliš” ➢ Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne mreže u naseljenom mestu Pavliš ➢ Izrada projektne dokumentacije za opremanje bunara u Šušari i na Belocrkvanskom putu ➢ Izrada Elaborata za eksploataciono pravo izvorišta ”Pavliš” ➢ Revidiranje predmera i predračuna za deset projekata rekonstrukcije i dogradnje vodovodne mreže u gradu Vršcu (projekti Ministarstva za javna ulaganja).

Služba Kanalizacija

Sakupljanje i distribucija otpadnih voda na teritoriji Grada Vršca vrši se isključivo u gradu Vršcu u kome izgrađenost kanalizacione mreže iznosi oko 95%, a priključenost na mrežu iznosi oko 75%. U ostalim naseljenim mestima na teritoriji Grada nisu izgrađeni sistemi sanitarne kanalizacije. Trenutno je, u završnoj fazi izgradnja sistema sanitarne kanalizacije u naselju Pavliš i izgradnja kolektora Pavliš – Vršac, kojim će se vršiti distribucija otpadne vode MZ Pavliš do gradskog sistema sanitarne kanalizacije i dalje do PPOV u Vršcu. Prečišćavanje otpadnih voda vrši se na Postrojenju za preradu otpadnih voda (PPOV) koje je u funkciji od 1984. godine. Sve otpadne vode sakupljene sistemom sanitarne kanalizacije se, glavnim kanalizacionim kolektorom Ø 800, distribuiraju do PPOV, na kome je zastupljena tehnologija biološkog prečišćavanja otpadnih voda. Na PPOV je prethodnih godina izvršena rekonstrukcija i dogradnja. Rekonstrukcija podrazumeva gotovo kompletnu zamenu dotrajale mašinske i elektro-opreme, kao i sanaciju pojedinih građevinskih objekata. Dogradnja se odnosi na izgradnju denitrifikacionih bazena i objekata za defosforizaciju otpadne vode. Na ovaj način će se proces prečišćavanja otpadnih voda podići na viši stepen. Aktiviranje ove investicije će se izvršiti nakon dobijanja upotrebne dozvole, a očekuje se krajem 2024. ili početkom 2025. godine.

U toku 2023. godine, u okviru sistema kanalizacije, izvršene su sledeće značajne aktivnosti: – Urađena je neophodna dokumentacija za tehnički prijem PPOV – Započeta je izgradnja linije mulja na PPOV – Urađen je Generalni projekat odvođenja atmosferskih voda grada Vršca – Završena je projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju crpne stanice “Školski trg”.

U okviru sistema sanitarne kanalizacije u 2024. godini planira se: ➢ Puštanje u rad linije mulja na PPOV ➢ Projekat izgradnje fekalne kanalizacije u ul. Zagorska (500m, Ø300) ➢ Projekat izgradnje fekalne kanalizacije u ul. Sokobanjska (300m, Ø300) ➢ Projekat izgradnje fekalne kanalizacije u ul. Podvršanska, od JAT-a do Šumske uprave (1500m, Ø300) ➢ Rekonstrukcija 50 kanalizacionih šahti u gradu ➢ Izrada projektne dokumentacije za potrebe povezivanja PPV “Pavliš” na sistem sanitarne kanalizacije naselja Pavliš ➢ Preuzimanje i puštanje u rad tri crpne stanice na novoizgrađenoj mreži fekalne kanalizacije u naseljenom mestu Pavliš ➢ Radovi na rekonstrukciji crpne stanice “Školski trg” U okviru sistema atmosferske kanalizacije u 2024. godini planira se: ➢ Nastavak Programa VI – program izgradnje atmosferske kanalizacije u Vršcu, saradnja Republike Srbije i Republike Nemačke ➢ Izrada projektne dokumentacije mikrolokacija atmosferske kanalizacije u gradu Vršcu, 19 projekata do nivoa PZI (projekat za izvođenje).

x

Takođe pogledajte

Profesor Stojanović iz Vršca jedan od pet najboljih stranih učitelja u Rusiji

U okviru Međunarodne izložbe „Forum Rusija“, koja se održava u Moskvi, na velikoj svečanosti održanoj ...