Ško­li­ce spor­ta od vr­ti­ća za naj­mla­đe Vr­šča­ne

Sport­ski sa­vez Gra­da Vr­šca re­a­li­zu­je pro­je­kat „Ži­vi zdra­vo” u pred­škol­skim usta­no­va­ma. Grad Vr­šac u sa­rad­nji sa Sport­skim sa­ve­zom i u ovoj škol­skoj go­di­ni or­ga­ni­zu­je bes­plat­nu ško­li­cu spor­ta za sve pred­škol­ce u tra­ja­nju od de­vet me­se­ci.

Ovaj pro­je­kat će ob­je­di­ni­ti tre­nin­ge, me­re­nja i edu­ka­ci­ju 350 de­ce pred­škol­skog uz­ra­sta sa po­seb­nim ak­cen­tom na de­for­mi­te­te kič­me, go­ja­znost i po­bolj­ša­nje mo­to­rič­kih spo­sob­no­sti.

Tre­nin­zi i edu­ka­tiv­ni pro­gra­mi u sklo­pu sport­ske ško­li­ce ,,Ži­vi zdra­vo“ oba­vlja­će se u usta­no­va­ma u ko­ji­ma de­ca već po­ha­đa­ju pred­škol­ski pro­gram. Ru­ko­vo­di­o­ci ovog pro­gra­ma bi­će pro­fe­so­ri spor­ta i fi­zič­kog vas­pi­ta­nja. Cilj ovog pro­jek­ta je da uz struč­ni rad ani­mi­ra de­cu i upo­zna ih sa sport­skim ak­tiv­no­sti­ma, na­či­nom sport­skog ži­vo­ta i po­stu­la­ti­ma zdra­ve is­hra­ne. Je­dan od pri­mar­nih ci­lje­va je­ste raz­voj mo­to­rič­kih spo­sob­no­sti, po­red uče­nja de­ce sport­skom du­hu i fer- ple­ju.

Po­kra­jin­ski za­vod sa sport i me­di­ci­nu spor­ta, po­hva­lio je ovaj pro­je­kat i na­ja­vio da­lju sa­rad­nju sa Vr­šcem i u ovoj se­zo­ni. Ove go­di­ne je već uspe­šno re­a­li­zo­van pr­vi pro­je­kat sport­skih ško­li­ca u tra­ja­nju od če­ti­ri me­se­ca. Pro­je­kat je oce­njen naj­vi­šom oce­nom i do­bio je po­hva­lu za una­pre­đe­nje psi­ho-fi­zič­kog raz­vo­ja de­ce pred­škol­skog uz­ra­sta.

Izvor Dnevnik

 

 

x

Takođe pogledajte

Centar za mentalno zdravlje Vršac Vas poziva

Poštovani sugrađani, pozivamo vas na još jedno predavanje “Upotreba zemljišta, supstrata i komposta u proizvodnji ...

Facebook